Stadgar

Paragraf 1 MÅLSÄTTNING

Den svensk-italienska föreningen Il Ponte har som målsättning att genom kulturella och sociala fritidsaktiviteter utgöra en länk mellan italienare och svenskar i Stockholmsområdet. Föreningen vill på det viset verka för en fullödig, verklighetsnära och fördomsfri bild av Italien och italienare i Sverige. Il Ponte vill erbjuda tillfälle till möten och ömsesidig förståelse mellan svenskar och italienare som bott i Sverige en kortare eller längre tid. Detta oavsett politisk eller religiös hemvist.

Il Ponte vill dessutom med sin verksamhet och sitt program bidra till samhörighet bland italienarna i Sverige.

Paragraf 2 MEDLEMSKAP

Föreningens medlemmar kan vara såväl italienska som svenska medborgare eller av vilken annan nationalitet som helst.

Paragraf 3 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften för nästkommande år bestäms av ordinarie föreningsstämma. Medlem som inte erlagt medlemsavgift har heller inte rösträtt vid föreningsstämma.

Paragraf 4 FINANSIERING

Föreningens tillgångar får, oavsett ursprung, endast användas för ändamål som specificerats i paragraf 1. Medlem som lämnar föreningen har inte rätt till vare sig ekonomisk eller materiell kompensation.

Paragraf 5 MEDLEMMENS FÖRBINDELSER

Medlem bör respektera Stadgarna och respektera de beslut som fattats av förenings- stämman, av styrelsen eller av föreningen utsedda arbetsgrupper.

Paragraf 6 ANSLUTNING

Föreningen Il Ponte ansluter sig till Italienska Riksförbundet i Sverige, Federazione delle Associazioni Italiane in Svezia, FAIS. Medlemsstämman kan besluta om anslutning till andra organisationer. Sådan anslutning får inte äventyra föreningens självständighet eller stå i strid mot dess stadgar.

Paragraf 7 STYRELSEN

Styrelsen, som är ansvarig för föreningens aktiviteter, består av en ordförande som väljs vartannat år av ordinarie föreningsstämma, men för maximalt tre mandatperioder (sex år), samt av fyra medlemmar valda av stämman för en tvåårsperiod.

Som ersättare för styrelsemedlemmarna kan man vartannat år välja tre suppleanter. Om styrelsemedlem behöver lämna styrelsen före mandatperiodens slut, väljs en ersättare för återstoden av mandatperioden.
Styrelsen väljer inom sig vice-ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsebeslut är giltigt vid stöd från minst tre av dess medlemmar. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

Paragraf 8 STYRELSENS SÄTE

Föreningen har en officiell postadress. Styrelsens sammanträden hålls på plats som ställs till förfogande från gång till gång.

Paragraf 9 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen åläggs att:

.    1  Lösa problem, genomföra verksamheten, förvalta föreningens tillgångar.

.    2  Tillsammans med Initiativsansvariga planera det arbete som krävs för verksamheten.

.    3  Vid föreningsstämman skriftligen redovisa föreningens ekonomi.

.    4  Protokollföra alla styrelsemöten och medlemsstämmor.

Styrelsen sammanträder minst fem gånger under räkenskapsåret. Styrelsen kan samman- kallas till extramöte efter skriven begäran från minst tre av dess medlemmar.

Paragraf 10 TILLGÅNGAR

Styrelsen kan inte förfoga över föreningens eventuella tillgångar utan stämmans medgi- vande.

Paragraf 11 UPPGIFTER Styrelsen

Ordföranden eller, om denne är förhindrad, vice-ordföranden, har till uppgift att:

.    1  Bevaka föreningens och medlemmarnas intressen och föra dessas talan gentemot 
myndigheter och andra externa parter.

.    2  Leda föreningens sammanträden och debatter.

.    3  Följa föreningens verksamhet och fatta beslut i enlighet med styrelsens intentioner.

.    4  Sammankalla styrelsen eller föreningsstämman när så behövs, eller då minst tre 
styrelsemedlemmar respektive tio medlemmar begärt detta.

Sekreteraren har till uppgift att:

.    1  Hålla medlemsregistret aktuellt och förvalta föreningens arkiv.

.    2  Protokollföra styrelsesammanträden och medlemsstämmor.

.    3  Bistå ordföranden med skrivbordsarbete och bevaka in- och utgående post.

.    4  Bistå de initiativsansvariga med nödvändig korrespondens.

Kassören har till uppgift att:

.    1  Handha föreningens tillgångar i enlighet med stämmans och styrelsens beslut.

.    2  Ansvara för föreningens kassa och bevaka in- och utbetalningar.

.    3  Föra noggrann kassabok så att denna på begäran kan uppvisas för revisorerna.

FAIS-delegaterna

FAIS-delegaterna har till uppgift att:
1 Företräda föreningen på FAIS Årsstämma, och åt båda hållen informera om såväl

problem som om demokratiskt fattade beslut.

.    2  Kunna stå till eventuellt förfogande för arbete och uppdrag åt FAIS och vara medlem i FAIS styrelse.

.    3  Vid medlemsstämman i mars väljas på samma villkor och för samma mandatperiod som för Il Pontes styrelsemedlemmar. En av delegaterna bör vara styrelsemedlem i Il Ponte.

Valberedningen

Valberedningen, som väljs varje år vid årsstämman har till uppgift att:

.    1  Göra en lista över förslag till nya medlemmar till styrelsen och andra arbets
grupper att väljas vid föreningsstämman.

.    2  Två veckor före årsstämman till styrelsen underteckna, samt till styrelsen 
överlämna, under punkt 1 nämnda lista.

Intitiativsansvariga

Initiativsansvariga väljs varje år av föreningsstämman och har till uppgift att:

.    1  Genomföra föreningens program med hjälp av andra medlemmar, och i 
samråd med styrelsen.

.    2  Planera programpunkter för minst en termin och presentera förslaget för styrelsen.

Paragraf 12 FIRMATECKNARE

Firma tecknas av föreningens ordförande men kan av denne delegeras till annan styrelsemedlem.

Paragraf 13 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december. Ekonomiskt bokslut över föreningens verksamhet bör föreläggas revisorerna för kontroll före februari månads utgång.

Paragraf 14 MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER VID STÄMMAN

Alla medlemmar som betalat medlemsavgift kan delta i debatter och har rösträtt på stäm- man.

Medlem som skickat fullmakt räknas som närvarande. Varje medlem kan ha med sig endast en fullmakt.

Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Stämman avgör om det ska vara öppen eller sluten omröstning.

Paragraf 15 KALLELSE TILL MEDLEMSSTÄMMA

Medlemsstämman bör hållas före 31 mars varje år. Till extra ordinarie medlemsstämma kallas av ordförande efter skriftlig begäran av minst tio medlemmar. Även styrelsen kan begära extraordinarie medlemsstämma då särskilt allvarliga skäl föreligger. Kallelse till så- väl ordinarie som extraordinarie medlemsstämma görs skriftligen minst fjorton dagar i för- väg. Till kallelsen bör fogas dagordning för stämman.

Ordinarie medlemsstämma är giltig om minst en femtedel av medlemmarna (fullmakter in- räknade) är närvarande.

Stämmobeslut har giltighet vid stöd från minst hälften plus en medlem (fullmakter inräkna- de).

Paragraf 16 MÖTESORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

  • Val av ordförande respektive sekreterare för mötet
  • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  • Fastställande av röstlängd
  • Val av två justeringsmän
  • Presentation av årsberättelse
  • Presentation av föreningens ekonomi, godkännande av denna, samt presentation av 
revisors berättelse.
  • Begäran om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Fastställande av medlemsavgift
  • Valberedningens förslag till styrelse 
Val av ordförande samt övriga styrelsemedlemmar på två år. 
Val av av föreningens delegater till FAIS Medlemsstämma (varav en bör ingå i Il Pontes styrelse) 
Val av två revisorer.
Val av valberedning (två medlemmar) Val av initiativsansvariga. 
Alla de som valts till uppgifter i föreningens arbetsgrupper kan återväljas för samma uppgift i nästföljande mandatperiod.

• Presentation av målsättning för innevarande år.

Paragraf 17 STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring bör lämnas skriftligen in till styrelsen. Stadgeändring sker på ordinarie årsstämma och bör stödjas med minst två tredjedels majoritet (fullmakter inräkna- de).

Paragraf 18 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

Upplösande av föreningen bör beslutas med minst två tredjedels majoritet (inklusive full- makter) vid ordinarie föreningsstämma.

Vid upplösande av föreningen går föreningens tillgångar i första hand till förening eller or- gan med liknande verksamhet inom Stockholmskonsulatets område och efter ha rådgjort med detta.

%d bloggare gillar detta: