Stadgar

      Il Ponte

Svensk-italiensk förening – Associazione Italo–Svedese

Stadgar

Paragraf 1 MÅLSÄTTNING

Den svensk-italienska föreningen Il Ponte har som målsättning att genom kulturella och

sociala fritidsaktiviteter utgöra en länk mellan italienare och svenskar i Stockholmsområdet.

Föreningen vill på det viset verka för en fullödig, verklighetsnära och fördomsfri bild av

Italien och italienare i Sverige. Il Ponte vill erbjuda tillfälle till möten och ömsesidig förståelse mellan svenskar

och italienare som bott i Sverige en kortare eller längre tid. Detta oavsett politisk eller religiös hemvist.

Il Ponte vill dessutom med sin verksamhet och sitt program bidra till samhörighet bland italienarna i Sverige.

 

Paragraf 2 MEDLEMSKAP

Föreningens medlemmar kan vara såväl italienska som svenska medborgare eller av vilken

annan nationalitet som helst.

 

Paragraf 3 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften för nästkommande år bestäms av ordinarie föreningsstämma. Medlem

som inte erlagt medlemsavgift har heller inte rösträtt vid föreningsstämma.

 

Paragraf 4 FINANSIERING

Föreningens tillgångar får, oavsett ursprung, endast användas för ändamål som specificerats

i paragraf 1. Medlem som lämnar föreningen har inte rätt till vare sig ekonomisk eller

materiell kompensation.

 

Paragraf 5 MEDLEMMENS FÖRBINDELSER

Medlem bör respektera Stadgarna och respektera de beslut som fattats av föreningsstämman,

av styrelsen eller av föreningen utsedda arbetsgrupper.

 

Paragraf 6 ANSLUTNING

Föreningen Il Ponte ansluter sig till Italienska Riksförbundet i Sverige, Federazione delle

Associazioni Italiane in Svezia, FAIS. Medlemsstämman kan besluta om anslutning till

andra organisationer. Sådan anslutning får inte äventyra föreningens självständighet eller

stå i strid mot dess stadgar.

 

Paragraf 7 STYRELSEN

Styrelsen, som är ansvarig för föreningens aktiviteter, består av en ordförande som väljs

vartannat år av ordinarie föreningsstämma, men för maximalt tre mandatperioder (sex år),

samt av fyra medlemmar valda av stämman för en tvåårsperiod.

Som ersättare för styrelsemedlemmarna kan man varje år välja max 6  suppleanter. Om

styrelsemedlem behöver lämna styrelsen före mandatperiodens slut, väljs en ersättare för

återstoden av mandatperioden.

Styrelsen väljer inom sig vice-ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsebeslut är giltigt

vid stöd från minst tre av dess medlemmar. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

 

Paragraf 8 STYRELSENS SÄTE

Föreningen har en officiell postadress. Styrelsens sammanträden hålls på plats som ställs

till förfogande från gång till gång.

 

Paragraf 9 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen åläggs att:

1 Lösa problem, genomföra den administrativa och rättsliga verksamheten, förvalta föreningens tillgångar.

2 Planera och genomföra förenings verksamhet

3 Vid föreningsstämman skriftligen redovisa föreningens ekonomi.

4 Protokollföra alla styrelsemöten och medlemsstämmor.

Styrelsen sammanträder minst fem gånger under räkenskapsåret. Styrelsen kan sammankallas

till extramöte efter skriven begäran från minst tre av dess medlemmar.

 

Paragraf 10 TILLGÅNGAR

Styrelsen kan inte förfoga över föreningens eventuella tillgångar utan stämmans medgivande.

 

Paragraf 11 UPPGIFTER

Styrelsen

Ordföranden eller, om denne är förhindrad, vice-ordföranden, har till uppgift att:

1                    Bevaka föreningens och medlemmarnas intressen och föra dessas talan gentemot                       myndigheter och andra externa parter.

2                    Leda föreningens sammanträden och debatter.

3                    Följa föreningens verksamhet och fatta beslut i enlighet med styrelsens intentioner.

4                    Sammankalla styrelsen eller föreningsstämman när så behövs, eller då minst tre

styrelsemedlemmar respektive tio medlemmar begärt detta.

Sekreteraren har till uppgift att:

1                    Hålla medlemsregistret aktuellt och förvalta föreningens arkiv.

2                    Protokollföra styrelsesammanträden och medlemsstämmor.

3                    Bistå ordföranden med skrivbordsarbete och bevaka in- och utgående post.

Kassören har till uppgift att:

1                    Handha föreningens tillgångar i enlighet med stämmans och styrelsens beslut.

2                    Ansvara för föreningens kassa och bevaka in- och utbetalningar.

3                    Föra noggrann kassabok så att denna på begäran kan uppvisas för revisorerna.

FAIS-delegaterna har till uppgift att:

1                    Företräda föreningen på FAIS Årsstämma, och åt båda hållen informera om såväl

problem som om demokratiskt fattade beslut.

2                    Kunna stå till eventuellt förfogande för arbete och uppdrag åt FAIS och vara medlem i

FAIS styrelse.

3                    Vid medlemsstämman i mars väljas på samma villkor och för samma mandatperiod

som för Il Pontes styrelsemedlemmar. En av delegaterna bör vara styrelsemedlem i Il

Ponte.

Valberedningen, som väljs varje år vid årsstämman har till uppgift att:

1                    Göra en lista över förslag till nya medlemmar till styrelsen och andra arbets

grupper att väljas vid föreningsstämman.

2                    Två veckor före årsstämman till styrelsen underteckna, samt till styrelsen överlämna,                under punkt 1 nämnda lista.

Initiativansvariga väljs varje år av föreningsstämman och har till uppgift att:

1                    Genomföra föreningens program med hjälp av andra medlemmar, och i samråd med                 styrelsen.

2                    Planera programpunkter för minst en termin och presentera förslaget för styrelsen.

 

Paragraf 12 FIRMATECKNARE

Firma tecknas av föreningens ordförande men kan av denne delegeras till annan styrelsemedlem.

 

Paragraf 13 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december. Ekonomiskt bokslut över föreningens verksamhet bör föreläggas revisorerna för kontroll före februari månads utgång.

 

Paragraf 14 MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER VID STÄMMAN

Alla medlemmar som betalat medlemsavgift kan delta i debatter och har rösträtt på stämman.

Medlem som skickat fullmakt räknas som närvarande. Varje medlem kan ha med sig endast

en fullmakt. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Stämman avgör om det ska vara öppen eller sluten omröstning.

 

Paragraf 15 KALLELSE TILL MEDLEMSSTÄMMA

Medlemsstämman bör hållas före 31 mars varje år. Till extra ordinarie medlemsstämma

kallas av ordförande efter skriftlig begäran av minst tio medlemmar. Även styrelsen kan

begära extraordinarie medlemsstämma då särskilt allvarliga skäl föreligger. Kallelse till såväl

ordinarie som extraordinarie medlemsstämma görs skriftligen minst fjorton dagar i förväg.

Till kallelsen bör fogas dagordning för stämman.

Ordinarie medlemsstämma är giltig om minst en femtedel av medlemmarna (fullmakter inräknade) är närvarande. Stämmobeslut har giltighet vid stöd från minst hälften plus en medlem (fullmakter inräknade).

 

Paragraf 16 MÖTESORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

  • Val av ordförande respektive sekreterare för mötet
  • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  • Fastställande av röstlängd
  • Val av två justeringsmän
  • Presentation av årsberättelse
  • Presentation av föreningens ekonomi, godkännande av denna, samt presentation av

revisors berättelse.

  • Begäran om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Fastställande av medlemsavgift
  • Valberedningens förslag till styrelse

Val av ordförande samt övriga styrelsemedlemmar/suppleanter på två år.

Val av av föreningens delegater till FAIS Medlemsstämma (varav en bör ingå i Il Pontes styrelse)

Val av två revisorer.

Val av valberedning (två medlemmar)

Alla de som valts till uppgifter i föreningens arbetsgrupper kan återväljas för samma

uppgift i nästföljande mandatperiod.

  • Presentation av målsättning för innevarande år.

 

Paragraf 17 STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring bör lämnas skriftligen in till styrelsen. Stadgeändring sker på ordinarie årsstämma och bör stödjas med minst två tredjedels majoritet (fullmakter inräknade).

 

Paragraf 18 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

Upplösande av föreningen bör beslutas med minst två tredjedels majoritet (inklusive fullmakter) vid ordinarie föreningsstämma.

Vid upplösande av föreningen går föreningens tillgångar i första hand till förening eller organ

med liknande verksamhet inom Stockholmskonsulatets område och efter ha rådgjort

med detta.

 

Ovanstående stadgar har skrivits vid bildandet av Il Ponte 1993.

Reviderat 2015-03-21