Carta d’ItaliaCarta d’Italia

CARTADITALIA si propone di offrire al pubblico svedese una mappa, uno strumento per orientarsi nei più diversi campi della cultura italiana contemporanea. Ogni numero della rivista – semestrale e bilingue: il suo editore è l’Istituto Italiano di Cultura “Carlo Maurilio Lerici” di Stoccolma – sarà dedicato all’esplorazione di uno specifico ambito espressivo, dalla musica alla poesia, dall’architettura al cinema, di cui illustrerà alcune delle manifestazioni (autori, opere, correnti) più significative.

CARTADITALIA föresätter sig att ställa ett hjälpmedel, en karta till förfogande för den svenska publiken, att erbjuda en orientering inom den italienska samtidskulturens olika områden. Utgivare av tidskriften är det Italienska Kulturinstitutet ”Carlo Maurilio Lerici” i Stockholm och varje utgåva – tvåspråkig och utgiven två gånger om året – kommer att tillägnas utforskandet av ett specifikt uttrycksområde från musik till poesi, från arkitektur till film. Tidskriften ämnar belysa några av de mest betydelsefulla yttringarna (författare, verk och strömningar).

Che cosa conosce oggi il lettore colto svedese del romanzo italiano contemporaneo? Quanti nomi di registi cinematografici o di compositori o di artisti attualmente in attività in Italia saprebbe citare? Quali film italiani ha potuto vedere al cinema e quanti e quali libri tradotti dall’italiano ha potuto acquistare in libreria? In realtà, non è facile, per chi viva lontano dal nostro Paese, farsi un’idea di che cosa accada di importante nel cinema, nelle arti, nella letteratura o nel teatro oggi in Italia. Il problema non riguarda certamente solo la Svezia. La distribuzione cinematografica tende ovunque a privilegiare gli standard imposti dal mercato internazionale. Le case editrici, per motivi analoghi, sono spesso assai timorose ad avventurarsi in territori poco conosciuti. Proprio da questa constatazione è nata l’idea di creare una rivista che metta a disposizione del lettore non specialista le informazioni necessarie per comprendere alcuni, almeno, tra i fenomeni più significativi che caratterizzano oggi la cultura italiana nelle sue più diverse espressioni. Il primo territorio che CARTADITALIA, con il suo numero d’esordio, invita ad esplorare è quello del romanzo, un genere letterario che conosce oggi in Italia, dopo la difficile congiuntura degli anni Novanta, una rinnovata e sin troppo esuberante vitalità. Come orizzontarsi in una produzione tanto copiosa? Quali piste, quali autori, quali opere privilegiare? E in base a quali criteri? Di fronte ad un compito tanto arduo, i curatori di questo numero hanno scelto, innanzi tutto, fedeli alla missione della rivista, di limitare la scelta solo ed esclusivamente ad autori non ancora tradotti in svedese. In secondo luogo, hanno voluto offrire una campionatura di testi che, pur nella notevolissima diversità di scelte di poetica e di stile, appaiono animati da una comune ambizione di confronto con la realtà italiana contemporanea. Si è molto parlato negli ultimi tempi in Italia di un nuovo realismo, di una narrativa “al servizio del reale”, di un “ritorno al reale”. E si sono portati come esempio i tanti (troppi) “noir” all’italiana o la recente moda del giornalismo romanzesco. La scelta di autori proposta dal primo numero di CARTADITALIA non si iscrive in questa direzione. Escludendo le facili e spesso corrive ricette del giallo o dell’inchiesta, si è inteso invece assegnare particolare rilievo a opere in cui la conquista di uno sguardo originale sulla realtà contemporanea si compie sempre attraverso l’elaborazione coerente e rigorosa di un linguaggio narrativo e di una scrittura dalla forte, spiccata identità. Ogni autore perciò non solo propone, per riprendere la metafora che sta all’origine del titolo di questa rivista, un proprio itinerario di esplorazione, ma anche una propria, specifica ipotesi cartografica.

Prezzo 100,00 SEK – Abbonamento annuale (2 numeri) 180,00 SEK

Vad känner den bildade svenske läsaren i dagsläget till om den italienska samtidsromanen? Hur många namn på filmregissörer eller kompositörer eller artister för närvarande aktiva i Italien kan han eller hon citera? Vilka italienska filmer har han eller hon kunnat se på biograferna och hur många och vilka böcker översatta från italienska har han eller hon kunnat köpa i bokhandeln? I själva verket är det inte lätt för den som bor långt ifrån vårt land att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktiga och utmärkande som händer inom filmen, inom konsten, inom litteraturen och inom teatern i dag i Italien. Problemet gäller naturligtvis inte enbart Sverige. Filmdistributionen tenderar överallt att favorisera den likriktning som den internationella marknaden påbjuder. Av liknande orsaker är förlagen ofta mycket räddhågade och vågar sig inte in på territorer som inte är välbekanta. Just precis utifrån detta konstaterande föddes idén att skapa en tidskrift , som vill stå till förfogande för läsaren utan specialistkompetens och erbjuda oumbärlig information för att begripa åtminstone några av de mest kännetecknande företeelserna som i dag karaktäriserar den italienska kulturen i dess olika uttrycksformer. Det första territoriet som CARTADITALIA bjuder in läsaren för att upptäcka med sitt debutnummer, är romanen, en litteraturgenre som i dag i Italien, efter den svåra konjunkturen under nittiotalet, upplever en förnyad och nästan allför frodig vitalitet. Hur ska man kunna orientera sig med en sådan kopiös produktion? Vilka riktningar, vilka författare, vilka verk ska man prioritera? Och med vilka kriterier i grunden? Inför en sådan besvärlig uppgift har de ansvariga för detta nummer beslutat att framförallt vara trogna tidskriftens uppdrag och att begränsa urvalet uteslutande till författare som ännu inte blivit översatta till svenska. För det andra har de ansvariga velat erbjuda en provkarta av texter vilka trots sin anmärkningsvärda olikhet i valet av poetik och stil, framträder besjälade av en gemensam ambition att spegla den italienska samtidsrealiteten. Den senaste tiden har det i Italien talats mycket om en ny realism, om en berättande litteratur ”i realitetens tjänst”, om en ”tillbakagång till realiteten”. Och man har tagit som exempel de många (alltför många) skräckdeckare ”all’italiana” eller det senaste modet i form av romanjournalistik. Författarurvalet som vi presenterar i detta första nummer av CARTADITALIA ingår inte i denna riktning. Vi har valt att utesluta deckaren med dess enkla och oftast hastigt ihopsatta formler samt den undersökande journalistiska romanen, eftersom vi avser att framhäva just de verk som har ett originellt synsätt på samtidsverkligheten och som ständigt uttrycker sig genom en samstämmig och rigorös elaborering av det berättande språket och genom en skrivkonst med en stark och utpräglad identitet.Varje författare föreslår därför inte bara, för att återkomma till den metafor som utgör ursprunget för titeln på denna tidskrift, en egen färdväg för en upptäcksresa utan också en egen specifik kartografisk hypotes.

Lösnummerpris 100,00 SEK   Prenumeration 2 nummer per år  180,00 SEK